Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van toepassing op overeenkomsten inzake:
– Individuele coaching-stembevrijding
– Deelname aan workshops, trainingen, weekenden en zangprojecten
– Workshops in opdracht van groepen, koren, bedrijven en organisaties
– Concerten en uitvoeringen

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bovenstaande activiteiten tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien Zing Lambert Mutsaers deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Inschrijvingen
De inschrijving voor workshops, trainingen, zangprojecten en individuele coaching stembevrijding geschiedt voor:

2.1. Individuele coaching-stembevrijding: middels aanmelding via de website, schriftelijke of telefonische aanmelding.
2.2. Deelname aan workshops, trainingen, weekenden en zangprojecten: middels aanmelding via de website, schriftelijke of telefonische aanmelding.
2.3. Workshops in opdracht van groepen, koren, organisaties en bedrijven: middels schriftelijke/telefonische aanvraag.

Alle inschrijvingen worden door Zing Lambert Mutsaers per e-mail bevestigd.
Voor workshops in opdracht van groepen, koren, bedrijven en organisaties ontvangt de opdrachtgever vooraf een voorstel in de vorm van een offerte. Na ondertekening van de offerte is het project definitief.
Elke workshop/weekenden/zangprojecten wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Zing Lambert Mutsaers behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen.
Voor beëindiging, wijziging of annulering zie artikel 5.

3. Informatieverstrekking
Zing Lambert Mutsaers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van, door of namens de deelnemer/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4. Bescherming persoonsgegevens
Alle door de deelnemer/opdrachtgever aan Zing Lambert Mutsaers verstrekte (persoonlijke) informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld door alle medewerkers van
Zing Lambert Mutsaers draagt de zorg voor bescherming van al deze gegevens en zal deze niet vrijgeven aan derden.

5. Beëindiging, wijziging of annulering

5.1. Door deelnemer/opdrachtgever:

5.1.1. Individuele coaching-stembevrijding
De deelnemer kan de afspraak voor een individuele coaching-stembevrijding tot 24 uur voor aanvang schriftelijk of telefonisch annuleren. Kosten zijn dan niet verschuldigd, er wordt dan in onderling overleg een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering door de deelnemer binnen 24 uur voor aanvang van de individuele coaching-stembevrijding is de deelnemer 100% van het lesgeld verschuldigd. Ook als de deelnemer onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de afspraak of te laat voor de afspraak verschijnt. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is het tijdstip van ontvangst van de annulering door Zing Lambert Mutsaers bepalend.

Bij annulering van het gehele coachingstraject – een strippenkaart – wordt restitutie gegeven voor de nog niet afgenomen sessies, verminderd met één les. Dit geldt uitsluitend wanneer de geldigheid van de kaart nog niet vervallen is. Indien de geldigheidsdatum verstreken is vindt er geen restitutie plaats. De ingangsdatum is de datum van de eerste afspraak.

Geldigheid strippenkaart:
Strippenkaart 5 afspraken is 7 maanden geldig, strippenkaart 7 afspraken is 9 maanden geldig en strippenkaart 10 afspraken is 12 maanden geldig. De ingangsdatum is de datum van de eerste afspraak.

5.1.2. Workshops, zangprojecten, popkoorweekenden
Deelnemers kunnen deelname aan workshops, zangprojecten, popkoorweekenden tot 10 werkdagen voor aanvang schriftelijk annuleren. Deelnamekosten zijn dan niet verschuldigd, de administratiekosten bedragen € 15,00. Deze kosten worden ingehouden op het door Zing Lambert Mutsaers terug te storten reeds betaalde deelnamegeld. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door de Zing Lambert Mutsaers bepalend. Bij annulering door de deelnemer binnen een termijn van 10 werkdagen voor aanvang van de workshop, weekenden of zangprojecten is de deelnemer 100% van het deelnamebedrag verschuldigd. Ook als de deelnemer onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de activiteit of pas later op de dag kan deelnemen.
Alleen in overleg met Zing Lambert Mutsaers kan men een andere deelnemer in zijn/haar plaats laten deelnemen. Indien er sprake is van een wachtlijst kan Zing Lambert Mutsaers de vrijgekomen plaats aanbieden aan wachtende deelnemers. Wanneer de vrijgekomen plaats alsnog ingenomen wordt zal Zing Lambert Mutsaers alleen de administratiekosten ad € 15,00 in rekening brengen. Deze kosten worden op het door Zing Lambert Mutsaers terug te storten reeds betaalde lesgeld ingehouden.

5.1.3. Weekenden (met uitzondering van popkoorweekenden zie 5.1.2)
Deelnemers kunnen deelname aan Weekenden tot één maand voor aanvang schriftelijk annuleren. Deelnamekosten zijn dan niet verschuldigd, de administratiekosten bedragen € 15,00. Deze kosten worden ingehouden op het door Zing Lambert Mutsaers terug te storten reeds betaalde deelnamegeld. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door de Zing Lambert Mutsaers bepalend. Bij annulering door de deelnemer binnen een termijn van één maand voor aanvang van het weekend is de deelnemer 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering door de deelnemer binnen een termijn van 5 werkdagen voor aanvang van het weekend is de deelnemer 100% van het deelnamebedrag verschuldigd. Ook als de deelnemer onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de activiteit of pas later op de dag kan deelnemen.
Alleen in overleg met Zing Lambert Mutsaers kan men een andere deelnemer in zijn/haar plaats laten deelnemen. Indien er sprake is van een wachtlijst kan Zing Lambert Mutsaers de vrijgekomen plaats aanbieden aan wachtende deelnemers. Wanneer de vrijgekomen plaats alsnog ingenomen wordt zal Zing Lambert Mutsaers alleen de administratiekosten ad € 15,00 in rekening brengen. Deze kosten worden op het door Zing Lambert Mutsaers terug te storten reeds betaalde lesgeld ingehouden

5.1.4. Workshops in opdracht van groepen, koren, bedrijven en organisaties
Opdrachtgevers kunnen de workshops die in optie is genomen kosteloos annuleren.
Na ondertekening van de offerte tussen opdrachtgever en Zing Lambert Mutsaers is de opdracht definitief geboekt. Bij annulering tot 1 maand vóór de definitief geboekte opdracht wordt 50% van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 maand vóór de definitief geboekte opdracht wordt 100% van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door Zing Lambert Mutsaers bepalend.

5.1.5. Jaartraining
Deelnemers kunnen deelname aan de Jaartraining tot één maand voor de startdatum schriftelijk annuleren. Deelnamekosten zijn dan niet verschuldigd, de administratiekosten bedragen € 15,00. Deze kosten worden ingehouden op het door Zing Lambert Mutsaers terug te storten reeds betaalde deelnamegeld. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn is de datum van ontvangst van de annulering door de Zing Lambert Mutsaers bepalend. Bij annulering door de deelnemer binnen een termijn van één maand voor de startdatum van de training is de deelnemer 50% van het deelnamebedrag verschuldigd. Bij annulering door de deelnemer binnen een termijn van 5 werkdagen voor de startdatum van het weekend is de deelnemer 100% van het deelnamebedrag verschuldigd. Ook als de deelnemer onaangekondigd niet verschijnt op de dag van de activiteit of pas later op de dag kan deelnemen. Het eerder afbreken of stoppen van deelname aan de jaartraining is voor eigen risico en rekening, er vindt in dat geval geen restitutie plaats.

5.1.a. Van toepassing op alle bovenstaande coaching/workshops/zangprojecten/jaartraining
Alle genoemde annuleringsregelingen gelden ongeacht de reden van annulering door deelnemer/opdrachtgever.
Een in overleg tussen partijen tot stand gekomen tussentijdse wijziging van/binnen de coaching/workshop/zangproject/jaartraining/ opdracht geldt als een nieuwe coaching/workshop/zangproject/jaartraining/opdracht. Partijen gaan hiervoor een nieuwe overeenkomst aan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opleiding/training/workshop/individuele coaching/opdracht.
Indien de deelnamekosten nog niet zijn voldaan of gefactureerd, blijft de betalingsverplichting van kracht.

5.b. Annulering door Zing Lambert Mutsaers
Bij annulering door Zing Lambert Mutsaers heeft deelnemer/opdrachtgever recht op terugbetaling van het gehele bedrag.

5.2 Tickets bij Concerten en Uitvoeringen
De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs.
Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

6. Aansprakelijkheid
Van toepassing op alle activiteiten van Zing Lambert Mutsaers.
De activiteiten van de Zing Lambert Mutsaers hebben een educatief karakter.
Tijdens deze activiteiten kunnen zangoefeningen, zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden.
Zing Lambert Mutsaers spant zich ten alle tijden in de hoogst mogelijke kwaliteit na te streven binnen het kader van de opdracht.

De deelnemer aan de door Zing Lambert Mutsaers georganiseerde activiteit
– aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
– zal de docenten of assistenten niet verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
– aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.

7. Facturering en betaling
De deelnemer/opdrachtgever is gehouden om facturen van Zing Lambert Mutsaers binnen de op de factuur en/of bevestiging gestelde betalingstermijn te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag voor deelname aan opleiding/workshop/training niet tijdig en volledig is voldaan, volgt mogelijk eventuele uitsluiting van deelname. De betalingsverplichting blijft echter van kracht.